Peer-review

Procedura de evaluare și recenzare a textelor primite spre publicare

Considerații generale
Textele primite la redacție se supun atât recenzării interne (în cadrul redacției), cât și externe (efectuate de recenzenți din afara redacției), pentru a se asigura o cercetare științifică de calitate.
Selecția recenzenților externi, din afara colegiului de redacție, independenţi, are în vedere reputația științifică și aria de competență a respectivului cercetător și/sau cadru didactic universitar, onestitatea, obiectivitatea și experiența sa profesională. Astfel, referenții sunt selectați dintre specialiștii reputați în domeniu, doctori în specialitatea în care se înscrie subiectul tratat. Vezi aici lista recenzenților.
Identitatea recenzenților rămâne necunoscută autorilor pentru a se putea asigura o cât mai mare obiectivitate şi independență a opiniilor. Totodată, numele autorului/autorilor nu vor fi cunoscute recenzenților (sistemul double-blind reviewing).

Descrierea procedurii
În termen de o săptămână de la primirea textului la Redacție, redactorul coordonator desemnează un redactorresponsabil de proiect și un recenzent intern, specializat în domeniul în care se înscrie subiectul tratat în textul de recenzat sau într-un domeniu apropiat. Secretarul de redacție pune la dispoziția recenzentului intern textul de recenzat (în format electronic) și un formular de recenzare.
Recenzentul intern urmărește respectarea condițiilor pentru publicare ale redacției, întrunirea condițiilor științifice de publicare a textului, operează corecturile necesare de limbă română, cele privind aparatul critic și așezarea în pagină conform normelor revistei, urmărește ca textul să nu conțină elemente care să indice numele autorului (vor fi îndepărtate toate elementele care ar putea dezvălui identitatea autorului), face recomandări privind îmbunătățirea acestuia, imprimă în „formatul standard” textul, completează și semnează formularul de recenzare.
Recenzentul intern transmite secretarului de redacție documentul electronic cuprinzând intervențiile sale în text, însoțit de formularul tip de recenzare completat.
După ce textul a fost evaluat de către recenzentul intern, redactorul coordonator, în consultare cu recenzentul intern și cu secretarul de redacție, stabilește identitatea celor doi recenzenți externi și secretarul de redacție transmite acestora textul de recenzat în format electronic (cuprinzând corecturile operate de recenzentul intern).
Cei doi referenți externi, independent, vor urmări aceeași procedură descrisă în cazul recenzentului din cadrul redacției și vor completa formularul de recenzare. Referenții vor fi rugați să formuleze un aviz în termen de patru săptămâni.
În termen de o săptămână de la primirea tuturor rapoartelor de recenzare, colegiul de redacție va lua hotărârea de a accepta (eventual cu unele modificări) sau respinge manuscrisul pe baza acestora (un raport de recenzare internă, două rapoarte de recenzare externă)[1].
Oricare ar fi avizul recenzenților (acceptat, acceptat cu condiția efectuării de modificări sau respins), în termen de o săptămână de la primirea rapoartelor de recenzare, secretarul de redacție și redactorul responsabil introduc observațiile și recomandările recenzenților în formatul electronic al textului, sub formă de „comentariu” (se va folosi funcția track-changes în Word). La sfârșitul acestui proces, secretarul de redacție notifică autorul/autorii cu privire la rezultatul procesului de recenzare și la hotărârea colegiului de redacție de a accepta sau respinge manuscrisul și transmite autorului/autorilor documentul electronic în care sunt evidențiate revizuirile celor trei recenzenți.
În cazul în care recenzenții au exprimat un aviz favorabil[2] publicării cu unele modificări, aviz confirmat de colegiul de redacție, în mesajul care însoțește textul returnat autorului/autorilor, secretarul de redacție precizează un termen limită pentru introducerea recomandărilor din rapoartele de revizuire și operarea altor îmbunătățiri/modificări (de regulă, se recomandă autorilor să opereze modificările solicitate și să retransmită variantă finală a textului către secretarul de redacție în termen de două săptămâni). În termen de o săptămână de la primirea variantei finale a textului, secretarul de redacție îl notifică pe autor privind acceptarea versiunii revizuite sau, după caz, îl informează că sunt necesare alte îmbunătățiri ale textului.
În cazul în care recenzenții au exprimat un aviz nefavorabil publicării, aviz confirmat de hotărârea colegiului de redacție, secretarul de redacție aduce la cunoștință autorului/autorilor motivele care împiedică publicarea textului. Secretarul de redacție va anexa mesajului său documentul electronic în care sunt evidențiate observațiile celor trei recenzenți. Dacă vreunul dintre recenzenții externi au făcut autorului alte recomandări (de pildă, a sugerat publicarea textului într-o altă revistă), secretarul de redacție va menționa și acest lucru în mesajul său.

Considerații finale
Redacția se angajează să parcurgă integral procedura de recenzare a textelor primite spre publicare în termen de patru săptămâni de la data primirii manuscrisului.
Secretarul de redacție se îngrijește de arhivarea documentelor privind recenzarea internă și recenzarea externă, spre a se putea verifica, în fiecare caz, parcurgerea procedurii de recenzare.
Manuscrisele nu sunt înapoiate în caz de nepublicare.

[1] Colegiul de redacție adoptă decizia prin vot deschis. Conținutul și concluziile rapoartelor de recenzare sunt făcute publice în cadrul ședinței colegiului de redacție.
[2] În cazul în care verdictul recenzenților nu este unul unanim, colegiul de redacție va adopta o hotărâre după consultarea unui alt referent extern, o autoritate în domeniul respectiv.